Likwidacja barier


Chcąc pomóc w przystosowaniu niepełnosprawności do dzisiejszych realiów, oferujemy pokrycie kosztów zakupu
sprzętu rehabilitacyjnego, np. łóżka rehabilitacyjne; czy wyrobów medycznych i środków pomocniczych, np. wózka inwalidzkiego, wózka elektrycznego i protez.


Dla osób zdrowych, likwidacja barier to często, zmiana pracy, zdany egzamin do szkoły czy na prawo jazdy. A z jakimi barierami mierzą się codziennie osoby niepełnosprawne?


Zgodnie z interpretacją Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych bariery dzielimy na:

  • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania, uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym
  • bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie
  • rehabilitację społeczną - podejmująca działania zmierzające do eliminowania ograniczeń związanych z funkcjonowaniem społecznym osoby niepełnosprawnej
  • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji

Codziennie osoby z różnymi niepełnosprawnościami muszą radzić sobie z niedogodnościami takimi jak: brak chodzików, nieprzystosowane autobusy, nierówności terenu, schody do urzędów, itp. Odczuwają to głównie mamy chorych „dorosłych dzieci”, których wózki potrafią dużo ważyć i zazwyczaj nigdzie się nie mieszczą.


Jak działamy?Współpraca z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Zdrowia polega na przekazaniu im informacji dotyczących programów jakie prowadzi nasza Fundacja. Jedynym zadaniem w/w instytucji jest przekazanie informacji swoim podopiecznym o programach Fundacji. Kolejnym krokiem jest kontakt osoby zainteresowanej drogą telefoniczną, listowną lub elektroniczną, która informuje nas o swoich potrzebach.

Obecnie też poszukujemy schronisk dla bezdomnych pod których opieką przebywają osoby niepełnosprawne ruchowo. Są to też osoby wykluczone społecznie którym należy się pomoc. Schronisko takie wskazuje osobę niepełnosprawną która ma stary sprzęt np. wózek, protezę lub nie ma wcale i jeśli ta osoba chce to fundacja pokrywa koszta zakupu niezbędnych przedmiotów ortopedycznych.

Koszt na potrzebny sprzęt całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie faktury vat. Fundacja zastrzega sobie prawo do określenia kwoty pomocy finansowej. Wydatkowanie będzie następowało w terminie podanym na fakturze vat i tylko i wyłącznie na konto wystawcy faktury. Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programie.


Wszystkie osoby niepełnosprawne mają prawo do sprzętu,
który ułatwi im bycie samodzielnym nawet w minimalnym stopniu!