Komu pomagamy?


Swoją pomoc kierujemy do osób z obszarów wiejskich i mniejszych miejscowości; starszych - po udarach mózgu, ze stwardnieniem rozsianym i młodszych - z dziecięcym porażeniem mózgowym, po wypadkach komunikacyjnych, itp. Do osób samotnych i tych, którzy czują się samotni w swojej niedoli.

Szczególną uwagę zwracamy na chorych, którzy:

  • mają ciężką sytuację finansową, życiową;
  • historię rodziny i przyczyny/przebieg choroby;
  • mieszkają na obszarach wiejskich, mają trudne warunki mieszkaniowe i bytowe.

Formularz zgłoszeniowy

Fundacja Świetlik dociera do ludzi z prawdziwymi niepełnosprawnościami, czasem ludzi zapomnianych i osamotnionych w swej chorobie. Takich, którym kontakt z drugim człowiekiem jest niezbędny do przywrócenia nadziei...

Niepełnosprawność to ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka, wynikające z uszkodzenia i upośledzenia funkcji organizmu.

Definicja ta została przyjęta pod koniec XX wieku Przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Zatem wg WHO „(...) osoba niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu powodują uniemożliwienie, utrudnienie lub ograniczenie sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki zewnętrzne.

Natomiast w Dzienniku Ustaw z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zastosowano taką definicję:

Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały orzeczenie: o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niesprawności albo orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a jeżeli nie ukończyły 16 roku życia – orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności “(Dz. U. nr 1213, poz. 776 ze zmian.).

Niepełnosprawność, to nie tylko następstwo choroby lub urazu, rozpatrywane pod względem medycznym, ale także problem jednostkowy osoby wymagającej odpowiedniej opieki medycznej, mającej na celu poprawę stanu zdrowia i stanu funkcjonalnego organizmu. Obejmuje on rzeczywiste, życiowe problemy osób niepełnosprawnych, jak np.: usuwanie barier ograniczających możliwość ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Osoba niepełnosprawna jest więc postrzegana nie tylko jako jednostka z problemami chorobowymi, wymagająca odpowiedniej opieki medycznej, ale jako członek społeczności, którego prawa człowieka dotyczą w takim samym stopniu jak reszty społeczeństwa.


Wyróżniamy:

  • osoby z niepełnosprawnością sensoryczną - uszkodzenie narządów słuchu, wzroku
  • osoby z niepełnosprawnością fizyczną- uszkodzenia narządów ruchu, schorzenia narzadów wewnętrznych
  • osoby z niepełnosprawnością psychiczną - niepełnosprawność intelektualna; zaburzenia świadomości, zaburzenia osobowości i zachowania
  • osoby z niepełnosprawnością złożoną - występuje więcej niż jedna niepełnosprawnośćZe względu na skutki choroby niepełnosprawność dzielimy na:

  • uszkodzenia, dotyczą głównie wad budowy, wyglądu ciała oraz funkcji narządów lub organów
  • niezdolność oddaje efekty uszkodzenia w wykonywaniu czynności i aktywności danej osoby
  • ograniczenia, są następstwem uszkodzeń i niezdolności, które wpływają na interakcje międzyludzkie i przystosowanie do otoczenia