Celem Fundacji jest wspieranie inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich rehabilitacji, w tym w szczególności działalność informacyjno – promocyjna w zakresie rozbudzania aktywności życiowej osób niepełnosprawnych, kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, tworzenie platformy współpracy pomiędzy różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych, wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie edukacji, kultury i sztuki, turystyki, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych. Celem Fundacji jest wspieranie osób niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych, pomoc im, rehabilitacja, głównie na obszarach wiejskich.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, informacyjnej, organizacyjnej, oświatowej i kulturalnej na rzecz osób niepełnosprawnych
  • organizowanie szkoleń zawodowych, pomoc w uzyskaniu pracy przez osoby niepełnosprawne w Fundacji, w jej jednostkach organizacyjnych oraz poza Fundacją
  • organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz leków i środków higienicznych dla osób niepełnosprawnych
  • pozyskiwanie środków, finansowanie zabiegów operacyjnych i rehabilitacyjnych w wyspecjalizowanych placówkach medycznych w kraju i za granicą
  • pomoc w finansowaniu i organizowaniu wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne
  • wspieranie projektów z udziałem osób niepełnosprawnych z różnych dziedzin, w tym organizacja, wsparcie, współfinansowanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych w tym m.in. wystaw, koncertów, szkoleń, prelekcji, a także imprez sportowych
  • upowszechnianie informacji o przyczynach, rodzajach, skutkach niepełnosprawności, sposobie radzenia sobie z nią, a także prowadzenia profilaktyki w tym zakresie
  • budowanie i prowadzenie portalu dla osób niepełnosprawnych oraz innych serwisów powiązanych z działalnością prowadzoną przez Fundację
  • współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi w zakresie budowania prawidłowego procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem