Fizjoterapia w domu


Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych ruchowo oraz niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie . Polega on na BEZPŁATNEJ fizjoterapii w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.


Wielu z nas używa pojęcia rehabilitacja, a nie fizjoterapia osób niepełnosprawnych.
Zatem jakie są różnice?


Termin rehabilitacja odnosi się do przywrócenia sprawności i zdolności do samodzielnego życia w społeczeństwie osób, które utraciły sprawność fizyczną, psychiczną lub mają wady wrodzone. Jest to zatem skoordynowane oddziaływanie lecznicze, psychologiczne, pedagogiczne, społeczno-zawodowe, które ma jeden cel: przywrócić możliwość do samodzielnego życia. Polega ona na przygotowaniu do samodzielnego radzenia sobie w życiu codziennym, do korzystania z różnych form kształcenia, do wykonywania pracy, stwarzania w środowisku społecznym i otoczeniu fizycznym odpowiednich warunków do prawidłowego funkcjonowania.


Dzielimy ją na:

  • rehabilitację fizyczną – obejmująca usprawnienie funkcji fizycznych, zwana też rehabilitacja medyczną
  • rehabilitację psychiczną – skoncentrowana na psychicznych funkcjach i problemach osoby niepełnosprawnej
  • rehabilitację społeczną - podejmująca działania zmierzające do eliminowania ograniczeń związanych z funkcjonowaniem społecznym osoby niepełnosprawnej
  • rehabilitację kompleksową czyli złożony, wieloaspektowy proces społeczny, którego celem jest między innymi integracja społeczna


Natomiast termin Fizjoterapia, to dział medycyny obejmujący wiele zróżnicowanych działań terapeutycznych, polegający głównie na stymulowaniu organizmu bodźcami fizycznymi poprzez formę naturalną np. gimnastyka, masaż leczniczy; jak i sztuczną, np. światło lasera. Obejmuje ona fizykoterapię, kinezyterapię, ergoterapię, masaż leczniczy, terapię manualną, klimatoterapię, balneoterapię.

Rehabilitacja jest pojęciem, które obejmuje wiele sfer i nie zawsze wszystko uda się zrobić w domu. Stąd nasza propozycja fizjoterapii w domu. Jednak dobry fizjoterapeuta, to też dobry psycholog, który swoich podopiecznych ciągle motywuje, pokazując cel jakim jest samodzielność.


Niepełnosprawność ruchową możemy następujące podstawowe grupy:


  • Brak kończyn lub ich części. Do tej grupy zaliczają się osoby po amputacjach wynikających z wypadków losowych lub chorób, a także osoby, u których w okresie rozwoju płodowego nie wykształciły się poszczególne części ciała.
  • Uszkodzenia układu nerwowego (centralnego/obwodowego) lub pojedynczych bądź całych grup mięśni w części odpowiedzialnej za funkcjonowanie kończyn, czyli czynności motorycznych. Zaburzenia czynności motorycznych obejmują porażenia i niedowłady rozumiane jako obniżenie sprawności, poprawności wykonywania ruchów, osłabienie siły mięśniowej, spowolnienie ruchów. Do tej grupy zaliczają się osoby będące ofiarami na przykład mózgowego porażenia dziecięcego, choroby Heinego-Medina, polineuropatii, stwardnienia rozsianego, czy też uszkodzenia rdzenia kręgowego w wyniku wypadku lub choroby.
  • Niepoprawne uformowanie szkieletu w okresie rozwoju płodowego lub w okresie rozwoju. Do tej grupy zaliczają się osoby dotknięte achondroplazją lub innymi rodzajami karłowatości, a także osoby u których struktura szkieletu nie rozwinęła się poprawnie w wyniku chorób i niedoborów, na przykład w związku z krzywicą.
  • Uszkodzenia stawów. Do tej grupy zaliczają się osoby, które uległy wypadkom, często w wyniku uprawiania różnych dziedzin sportu, osoby u których funkcjonowanie stawów jest zakłócone w wyniku degradacji związanej z wiekiem, z cukrzycą (staw Charcota) a także w wyniku szeregu chorób reumatycznych, takich jak na przykład zapalenie stawów.
Jak działamy?Współpraca z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Zdrowia polega na przekazaniu informacji dotyczących programów jakie prowadzi nasza Fundacja. Jedynym zadaniem w/w instytucji jest przekazanie informacji swoim podopiecznym o programach Fundacji. Kolejnym krokiem jest kontakt osoby zainteresowanej drogą telefoniczną, listowną lub elektroniczną, a następnym wizyta fizjoterapeuty u osoby niepełnosprawnej. Na wizycie przeprowadzona zostanie seria zabiegów dobrana do potrzeb schorzenia; zostanie opracowany program samodzielnego ćwiczenia i dostarczone drobne pomoce do rehabilitacji domowej.

Koszt za wizytę fizjoterapeuty, całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie faktury pro forma. Fundacja zastrzega sobie prawo do określenia kwoty pomocy finansowej. Leczenie sfinansowane zostanie na zasadzie dostarczonych faktur i tylko na konto wystawcy faktur. Wydatkowanie będzie następowało w terminie podanym na fakturach końcowych. Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programie.